با توجه  به تحریم های موجود و از طرفی نیازکشور برای وجود سنجه ای برای ارزیابی توانمندی دانش و مهارت نیروی کار، تصمیم برآن شد با طراحی زیرساخت و فرآیند مدون و غیر قابل خدشه ای ، امکان برگزاری آزمون و سطح بندی متخصصین فراهم آید. در این راستا با قرارداد با دانشگاههای مطرح کشور سعی شده است آزمونهایی که ایرانیان در آن ها تحریم هستند در کشور با هزینه ای معقول برگزار شود تا هم کارجویان امید بهتری داشته باشند و سره از ناسره مشخص گردد هم کارفرمایان توانایی بهتری برای انتخاب و ارزش گذاری و پایش دائمی نیروی کار خود داشته باشند.

در زیر برخی از مدارکی که برای قبول شدگان صادر خواهد شد درج میگردد.

عنوان کلی این مدارک RISC است که خلاصه شده Roozbeh Information Security Certifications  است.

اما برای هر مدرک عنوان خاص وجود دارد برای مثال مدرک معماری و مهندسی شبکه به شکل و نام زیر است :

RDSA: Roozbeh Defensible Security Architecture