حسب نیاز کشور و همچنین تغییرات سریع در حوزه امنیت فناوری اطلاعات ، آکادمی آموزش روزبه تحقیقات در حوزه های زیر را در دستور کار خود قرار داده است :

  • روشهای نوین آموزشی
  • بررسی منابع جدید آموزشی
  • تحلیل مستندات تولیدی منابع خاص در راستای تولید محتوای آموزشی
  • تولید سرفصل های خاص منظوره
  • بهسازی سنجه ها (KPI) های ارزیابی آموزش
  • تربیت استاد

همچنین آکادمی روزبه در راستای اعتقاد به این باور که آموزش امنیت خود یک عامل مهم برای افزایش سطح امنیت سازمانها است انتشار بولتن های چندی را در دستور کار خود قرار داده است.