دوره SEC 504

دوره SEC504 یک دوره عالی است که می تواند قطعات پازل حوادث امنیتی و تست نفوذ امنیتی را کنار هم بچیند. مباحث مطرح شده در این دوره به شما کمک می کند تا شما درک کاملی از تفکرات، تاکتیک ها و استراتژی های مهاجمان سایبری داشته باشید. همچنین به شما در زمینه یافتن آسیب پذیری ها و کشف ورودی ها و تجهیز شما به یک طرح جامع مقابله با حوادث امنیتی، کمک می کند. در حقیقت این دوره شما را به سمت برطرف کردن حملات “oldie-but- goodie” که هنوز هم شایع هستند، سوق می دهند.

این دوره به جای صرف زمان برای آموزش چند ترفند ساده حملات هک، یک فرآیند گام به گام آزمایش و تست شده برای آمادگی و زمان پاسخ به حوادث سایبری و کامپیوتری را فراهم می کند و یک شرح مفصلی از نحوه ی انجام کار مهاجمین سیستم ها را ارائه می دهد، بنابراین شما را آماده مقابله و شناسایی این حملات و انجام پاسخ مناسب در مقابل این حملات، می کند. علاوه بر این، این دوره به مباحث حقوقی مرتبط با پاسخ دادن به حملات کامپیوتری نظیر نظارت بر کارکنان، کار با اجرای قانون و رسیدگی به شواهد، می پردازد.

پیش نیاز های دوره

مخاطبین دوره

 • SSCP یا + Security
 • ترجیحا گذراندن یکی از دوره های MCSE یا CCNA
 • آشنایی با دستورات مقدماتی لینوکس
 • آشنایی اولیه با یکی از زبان های برنامه نویسی
 • مدیران فناوری اطلاعات
 • مدیران امنیت اطلاعات
 • کارشناسان امنیت
 • کارشناسان واحد پاسخگویی به حوادث
 • کارشناسان واحد مرکز عملیات امنیت

سرفصل دوره

Incident Response

 • Common incident response mistakes
 • Incident goals and milestones
 • Post-incident activities

Digital Investigations

 • Asking and answering the right questions
 • Pivoting during an investigation
 • Taking notes and writing reports
 • Artifact and event-based timelines

Live Examination

 • How to start, even with minimal information
 • Examining a live environment
 • Identifying abnormal activity

 

Digital Evidence

 • Understanding what digital evidence is and how to collect it
 • The role and elements of a chain of custody
 • How to collect digital evidence

Network Investigations

 • Analyzing packet captures using tcpdump
 • Web proxy logs

Memory Investigations

 • How to investigate memory images using the Volatility framework

Malware Investigations

 • Basic approaches for investigating malware
 • Best practices for working with malware
 • Monitoring the environment using snapshot and continuous recording tools

Introducing the MITRE ATT&CK Framework

 • Attacker evolution and the network for tool, technique, and practice (TTP) mapping
 • Using the MITRE ATT&CK Framework for smarter adversary assessment
 • How we integrate SEC504 with the MITRE ATT&CK Framework

Reconnaissance

 • What does your network reveal?
 • Are you leaking too much information?
 • Using certificate transparency for pre-production server identification
 • Domain Name System harvesting
 • Data gathering from job postings, websites, and government databases
 • Identifying publicly compromised accounts
 • FOCA for metadata analysis
 • Aggregate OSINT data collection with SpiderFoot
 • Mastering SHODAN searches for target discovery

Scanning

 • Learn the techniques attackers use to enumerate your networks
 • Locating and attacking personal and enterprise Wi-Fi
 • Identifying and exploiting proprietary wireless systems
 • Port scanning: small and large-scale enumeration tasks
 • Quick and effective intel collection from web servers
 • Characterizing network targets by OS, service, patch level
 • Vulnerability scanning and finding prioritization

Enumerating Windows Active Directory Targets

 • Windows Active Directory domain enumeration with BloodHound, SharpView
 • Windows Command and Control with PowerShell Empire
 • Operating system bridging from Linux to Windows targets
 • Defending against SMB attacks with sophisticated Windows networking features
 • Understanding SMB security features through Windows Server 2019

Defense Spotlight: DeepBlueCLI

 • Using PowerShell to enumerate Windows systems
 • Fast and effective Windows event log analysis
 • Leveraging PowerShell output modifiers for reporting, analysis
 • Characterizing common Windows scans and attacks against Windows servers

Password Attacks

 • How attackers bypass account lockout policies
 • Choosing a target protocol for password guessing attacks
 • Techniques for choosing password lists
 • How attackers reuse compromise password lists against your organization
 • Techniques for password cracking
 • Recommendations for password cracking in your organization

Defense Spotlight: Log Analysis with Elastic Stack (formerly ELK)

 • Establishing a lightweight log analysis system with Elasticsearch, Logstack, Beats, and Kibana
 • Understanding Linux and UNIX authentication logging data
 • Configuring Filebeat for simple log ingestion
 • Using Kibana to identify password attack events
 • Customizing Kibana visualization for effective threat hunting

Understanding Password Hashes

 • Hashing algorithms, processes, and problems
 • Understanding Windows hashing function through Windows Server 2019
 • Password hash function strength and quality metrics
 • Extracting Windows domain password hashes using built-in tools
 • Getting password hashes from Windows 10 systems
 • Decoding UNIX and Linux password hashes
 • Mitigating GPU-based cracking: PBKDF2, bcrypt, and scrypt

Password Cracking Attacks

 • John the Ripper: single, wordlist, incremental, and external cracking modes
 • Cracking hashes with Hashcat: straight and combinator attacks
 • Effective hash computation using mask attacks
 • Breaking user password selection weaknesses with Hashcat rules
 • Three simple strategies for defeating password cracking

Defense Spotlight: Domain Password Auditing

 • Enumerating Windows domain settings with simple PowerShell one-line scripts
 • Characterizing systemic behavior in user password selection
 • Identifying bad password offenders in your organization
 • Mitigating password sharing in Windows domains

Netcat: The Attacker’s Best Friend

 • Transferring files, creating backdoors, and shoveling shells
 • Netcat relays to obscure the source of an attack
 • Replay attacks with Netcat

Using Metasploit for System Compromise

 • Using the Metasploit framework for specific attack goals
 • Matching exploits with reconnaissance data
 • Deploying Metasploit Meterpreter Command & Control
 • Identifying Metasploit exploit artifacts on the system and network

Drive-By and Watering Hole Attacks

 • Examining the browser attack surface
 • Identifying browser vulnerabilities with JavaScript
 • Code-executing Microsoft Office attacks
 • Backdooring legitimate code with attacker payloads

Defense Spotlight: System Resource Usage Monitor (SRUM)

 • Assessing attacker activity with Windows 10 app history
 • Extracting useful data from the protected SRUM database
 • Converting raw SRUM data to useful post-exploit analysis

Web Application Attacks

 • Account harvesting for user enumeration
 • Command injection attacks for web server remote command injection
 • SQL Injection: Manipulating back-end databases
 • Session Cloning: Grabbing other users’ web sessions
 • Cross-Site Scripting: Manipulating victim browser sessions

Defense Spotlight: Effective Web Server Log Analysis

 • Using Elastic Stack (ELK) tools for post-attack log analysis
 • Configuring Filebeat for web server log consumption
 • Using the Kibana Query Language (KQL) to identify custom web attacks
 • Hunting for common SQL Injection attack signatures
 • Decoding obfuscated attack signatures with CyberChef

Endpoint Security Bypass

 • Evading EDR analysis with executable manipulation: ghostwriting
 • Manipulating Windows Defender for attack signature disclosure
 • Using LOLBAS to evade application whitelisting
 • Adapting Metasploit payloads on protected platforms

Pivoting and Lateral Movement

 • Pivoting from initial compromise to internal networks
 • Effective port forwarding with Meterpreter payloads
 • Leveraging compromised hosts for internal network scanning, exploitation
 • Windows netsh and attacker internal network access

Privileged Insider Network Attacks

 • Leveraging initial access for network attacks
 • Deploying packet sniffers, MITM attack tools
 • Native packet capture on compromised Windows hosts
 • Abusing weak protocols: DNS, HTTP
 • Network service impersonation attacks with Flamingo
 • Abusing Windows name resolution for password disclosure

Covering Tracks

 • Maintaining access by manipulating compromised hosts
 • Editing log files on Linux and Windows systems
 • Hiding data in Windows ADS
 • Network persistence through hidden Command & Control

Defense Spotlight: Real Intelligence Threat Analytics (RITA)

 • Characterizing advanced Command & Control activity over the network
 • Capturing and processing network data with Zeek
 • Network threat hunting: beacons, long connections, strobes, and DNS analysis

Post-Exploitation Data Collection

 • Harvesting passwords from compromised Linux hosts
 • Password dumping with Mimikatz and EDR bypass
 • Defeating Windows and macOS password managers
 • Windows keystroke logging attacks
 • Data exfiltration over blended network protocols

Where To Go From Here

 • Techniques for solving the problem of needing time for study
 • Understanding the Forgetting Curve dilemma
 • Techniques for developing long-term retention from what you have learned
 • Building study strategies for certification, applying your knowledge