دوره CHFI

یک دوره معتبر بین الملی و جامعComputer Hacking Forensics Investigator( CHFI)  دوره می باشد که توسط شرکت معروف EC-Council ارائه شده و در آن سناریوهای اصلی پیگیری جرائم رایانه ای ارائه شده و دانشجویان با انجام موفقیت آمیز تحقیقات فارنزیک رایانه ای که منجر به تعقیب مجرمین می گردد ، آشنا خواهند شد. این دوره دانشجویان را قادر می سازد آشنایی لازم با فرایند صحیح جمع آوری شواهد دیجیتال، تجزیه و تجلیل شواهد، ابزارهای استاندارد و کلیه موارد لازم جهت پیگیری جرائم رایانه ، کسب نمایند.