دوره CHFI

یک دوره معتبر بین الملی و جامعComputer Hacking Forensics Investigator( CHFI) دوره می باشد که توسط شرکت معروف EC-Councilارائه شده و در آن سناریوهای اصلی پیگیری جرایم رایانه ای ارائه شده و دانشجویان با انجام موفقیت آمیز تحقیقات فارنزیک رایانه ای که منجر به تعقیب مجرمین
می گردد ، آشنا خواهند شد.
این دوره دانشجویان را قادر می سازد آشنایی لازم با فرایند صحیح جمع آوری شواهد دیجیتال، تجزیه و تجلیل شواهد، ابزارهای استاندارد و کلیه موارد لازم جهت پیگیری جرایم رایانه ، کسب نمایند.