موسسه EC-Council

عرصه آموزش های امنیت بازیگر تخصصی دیگری بنام EC Council دارد که توانسته است با ارائه دوره های کاربردی ، در برخی زمینه ها گوی رقابت را از رقیبان برباید.

دوره های امنیت نرم افزار این موسسه توسط آکادمی روزبه در سازمانهای کشور آموزش داده شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

اما با توجه به  سابقه نحوه آموزش و فرهنگ تدریس دوره های این شرکت در ایران ، که دانشجویان را ابزار محور بار آورده تا دانش و مهارت محور و لذا فضا و دید بازار  را نسبت به مدارک این شرکت پایین آورده است، تصمیم آکادمی روزبه بر آن شد غیر از دوره های برنامه نویسی امن و جرم شناسی ، الباقی  دوره ها در ایران مسکوت بماند .