برچسب های پروژه ها جرمیابی

دوره CHFI

دوره CHFI

دوره CHFI (دوره بازرس قانونی جرائم رایانه ای) که یکی از دوره های شرکت  EC-Council  برای افرادی مناسب می باشد که بخواهند استفاده از شواهد و مدارک دیجیتالی یک نظریه را اثبات و یا رد کنند. در  دوره بازرس قانونی ...