موسسه SANS

این موسسه سعی داشته است روشی را در پیش گیرد تا جامع ترین دوره ها را در حوزه امنیت اطلاعات ارایه دهد . این دوره ها از لحاظ مطالب مفهومی غنی هستند اما درعین حال ، تمرین ها و آزمایشگاههای اختصاصی که بر روی پلت فرم های کاستومایز شده سنز ارایه شده اند کمک بزرگی برای تعمیق دانش تئوری هستند .

با نگاه به نقشه راه سنز یا همان Sans Security RoadMap   در سایت سنز (اینجا)حجم و گستره نگاه سنز در خصوص امنیت را دریابیم .  در این نقشه راه، گرایش های مختلف امنیت با نگاهی موشکافانه طراحی شده و دوره هایی جدا برای هر سطح با نگرشی دقیق طراحی شده اند .

با نگاه به سرفصل هر درس و اصول نگارش مطالب درس ها ، هر استاد و دانشجویی از اینهمه دقت بکاررفته در تدوین سرفصل ها و منابع درسی به وجد میاید !

آکادمی روزبه با در نظر داشتن موارد فوق و با توجه به اینکه انتخاب منبع و نقشه راه درست ، کمک شایانی در کیفیت آموزش میباشد ، سعی کرده است موسسه سنز را الگوی آموزش خود قرار دهد.

در این راستا تصمیم به ارایه کل سرفصل و آزمایشگاه سنز در  مرحله اول از افزایش کیفیت ،کمک مهمی به ارتقای آموزش امنیت در کشور شد .

در مرحله بعد، برگزاری مسابقات فتح پرچم و سپس برگزاری آزمون امتحانی  اضافه شدند که به جرات میتوان گفت  منجر به ارایه برترین کیفیت آموز ش سنز در ایران شده است.

مسابقات فتح پرجم بصورت لایو در اینستاگرام آکادمی روزبه قابل دسترسی است.